شرکتهای همکار2020-03-06T10:58:23+00:00

شرکتهای همکار

  • انرژی گستران متحد – پیمانکار EPC نیروگاه
  • شرکت انرژی گستران سهند
  • شرکت توسعه برق خزر
  • شرکت BHI کره جنوبی
  • شرکت CIM کره جنوبی
  • شرکت SAMIC ایتالیا