مبدل حرارتی2020-02-24T14:07:46+00:00

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی تقریبا پرکاربردترین عضو در فرایندهای شیمیایی می باشد، که در آنها تبادل حرارت بین دو یا چند سیال تحت فشار انجام میشود. در برخی موارد ممکن است که این انتقال حرارت باعث تغییر فاز در یکی از سیالات گردد.

استانداردهای طراحی این تجهیزات ASME Section VIII ،TEMA  و API660  می باشد.

نرم افزار مورد استفاده معمولا HTRI و HYSIS  میباشد که مطابق استاندارد های مزکور محاسبات را انجام میدهد.

مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)

مبدل حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger)

کولر هوایی  (Air Cooler)

مبدل دو لوله(Double Pipe Heat Exchanger)