مبدل حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger)2020-03-11T06:12:58+00:00

مبدل حرارتی صفحه ای (Plate Heat Exchanger)

مبدلهاي حرارتي صفحه و قاب از قرار گرفتن يك سري صفحات فلزي در كنار يكديگر در داخل يك قاب فلزي ساخته مي شوند. اين صفحات در داخل قاب توسط ميله هاي بلند بهم فشرده مي شوند. يكي از امتيازات مهم و اساسي مبدلهاي حرارتي صفحه و قاب اين است كه سطح انتقال حرارت مبدل به آساني از هم جدا مي شوند. اين امتياز كه صفحات به آساني تميز شوند و يا تعويض گردند باعث شده كاربرد اين مبدلها در صنايع غذايي و لبنيات توسعه يابد. از ديگر امتيازات مهمي كه اين مبدلها نسبت به مبدلهاي پوسته و لوله دارند اين است كه در مقايسه با مبدلهاي پوسته و لوله بار حرارتي معيني حدوداً بين يك سوم تا يك چهارم انتقال حرارت لازم دارند.