مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)2020-02-24T07:48:25+00:00

مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger)

معروفترین نوع مبدل های حرارتی که در صنایع فرایندهای شیمیایی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.  یک سیال درون تیوبها و سیال دیگر درون پوسته (روی تیوب ها) عبور می کند.

  • Maximum pressure

◦ Shell 300 bar (4500 psia)

◦ Tube 1400 bar (20000 psia)

  • Temperature range

◦ Maximum 600oC (1100oF) or even 650oC

◦ Minimum -100oC (-150oF)

پرکاربردترين مبدلهای پوسته و لوله عبارتند از:

  • AES
  • BEM
  • BEU
  • BKU
  • NEN