مخازن ذخیره (Storage Tank)2020-03-11T06:11:54+00:00

مخازن ذخیره (Storage Tank)

این مخازن جهت نگهداری انواع فراورده های نفتی برای مدت طولانی (چند ساعت تا چند روز) مورد استفاده قرار میگیرد،

 و با فشار داخلی کمتر از 25kpa کار می کنند .مخازن ذخيره به دو دسته کلی زيرتقسيم می شوند:

  • Vertical عمودی
  • Horizontal افقی
  • استاندارد طراحی مخازن ذخيره عمودی در دو دسته فشاری زير تعريف می گردد :

فشار 0 تا 18 کیلوپاسکال ← استاندارد API 650

فشار18 تا 25 کیلوپاسکال ← استاندارد API 620

لازم به ذکر است استاندارد API 620 محدوده فشار 18 تا 25 کیلوپاسکال را پوشش میدهد اما به علت سختی کار با اين استاندارد تا حد ممکن سعی می شود از استاندارد API 650 استفاده شود.

  • استاندارد اروپایی BS 2594 جهت طراحی مخازن خاص مورد استفاده قرار میگیرد.
  • استاندارد طراحی مخازن افقی BS 2654 می باشد.