راكتورهاي ناپيوسته (Batch)2020-02-24T09:56:25+00:00

راكتورهاي ناپيوسته (Batch)

در اين راكتورها مواد واكنش دهنده در همان ابتداي عمل وارد راكتو ر مي شوند . محتويات راكتور براي مدت مشخصي كاملاً مخلوط شده و پس از مدت زمان معيني كه واكنش پيشرفت كرد، محتويات داخل راكتور تخليه مي شوند. در اين راكتورها غلظت در طول زمان تغيير مي كند اما اختلاط كامل باعث مي شود كه در هر لحظه درجه حرارت و تركيب در سرتاسر راكتور يكنواخت باشد.

اين راكتورها در موارد زير بكار برده مي شوند :

– توليد در مقياس كوچك صنعتي (ظرفيت كم)

– آزمايش كردن فرايندهاي ناشناخته

– توليد صنعتي محصولات گران قيمت

– براي محصولاتي كه توليد آنها در شرايط مداوم مشكل باشد

امتياز اين راكتورها در اين است كه با دادن زمان لازم براي انجام واكنش، مواد اوليه با درصد تبديل بالا به محصولات مورد نظر تبديل مي گردند و احتياج به وسايل اضافي و كمكي كمتري دارند