راكتورهاي نيمه پيوسته (Semi Batch)2020-02-24T10:00:29+00:00

راكتورهاي نيمه پيوسته (Semi Batch)

راكتورهاي نيمه پيوسته نيز همان محدوديت هاي راكتور ناپيوسته را دارد. از امتيازات راكتور هاي نيمه پيوسته كنترل خوب حرارت و كنترل واكنش هاي نامطلوب و محدود كردن توليد محصولات ناخواسته مي باشد . اين عمل از طريق وارد كردن تدريجي يكي از اجزاء تركيب شونده با غلظت كم ميسر مي گردد . راكتور هاي نيمه پيوسته اغلب براي واكنش هاي دوفازي كه يكي از اجزاء تركيب شونده گاز باشد مورد استفاده قرار مي گيرد و جزء گازي به صورت حباب به داخل فاز مايع درون راكتور تغذيه مي گردد.