راكتور هاي مخلوط شونده (CSTR)2020-02-24T10:07:45+00:00

راكتور هاي مخلوط شونده (CSTR)

 در اين راكتورمواد اوليه وارد راكتور مي شوند و پس از اختلاط در راكتور و اقامت براي مدت زمان مشخصي در راكتور، از راكتور خارج مي شوند. اين راكتور زماني كه يك واكنش شيميايي احتياج به همزدن شديد داشته باشد مورد استفاده قرار مي گيرد .كنترل حرارت در اين راكتورها به آساني انجام مي گيرد. يكي از محدوديت هاي اين نوع راكتورها درصد تبديل پايينتر آنها در واحد حجم محصول توليد در مقايسه با ساير راكتورهاي پيوسته باز مي باشد. به همين دليل حجم راكتور مذكور را بايد خيلي بزرگ انتخاب كرد تا به درصد تبديل بالا دست يافت . در صنعت معمولاً از يكسري راكتور مخلوط شونده پشت سر هم استفاده مي شود.