مبدل دو لوله(Double Pipe Heat Exchanger)2020-02-24T14:08:30+00:00

مبدل دو لوله(Double Pipe Heat Exchanger)

ساده ترین نوع مبدلها ی حرارتی ، دو لوله ای هستند اين گونه از مبدلها از دو لوله هم محور تشكيل شده اند. يكي از سيالها در داخل لوله مياني و در امتداد طول آن جريان مي يابد و سيال ديگر در داخل حلقه بين دو لوله جريان خواهد يافت.. این نوع مبدلها زمانی استفاده میگردند که سطح تبادل حرارت کمی لازم باشد و در سرمایش و گرمایش هوا با گازهاکاربرد دارند.

اين سيستم ها داراي انعطاف پذيري زيادي هستند. در طولهاي مختلف و از انواع لوله هاي مختلف و از مواد مختلف ساخته مي شوند و خيلي سريع از سوار كردن قطعات استاندارد پيش ساخته آماده مي گردند . با انتخاب صحيح اتصالات به آساني مي توان قطعات آن را پياده نمود تا درون و بيرون لوله ها تميز شوند . از معايب عمده اين مبدلها مي توان موارد زير را نام برد:

1- براي بار حرارتي بزرگ، سيستم مبدلهاي دولوله اي حجم زيادي را اشغال مي كنند.

2- قيمت آنها براي واحد سطح انتقال حرارت نسبتاً زياد است.